Dung cụ thường dùng rất tiện lợi để kiểm tra độ nhớt trong nhà in là phiểu Zahn. Phiểu này còn dùng để kiểm tra chất lượng mực in . Đo thời gian tính bằng giây từ lúc bắt đầu đến điểm cuối cùng khi dừng đồng hồ bấm lại

Cốc đo độ nhớt ZAHN CUP